Telefoonnummer : 06-2504707
Email adres : Info@niftynails.nl

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nifty Nails en een cliënt waarop de nagelstudio deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
Nifty Nails zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nifty Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande van de afspraak aan Nifty Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nifty Nails de afgesproken behandeling in kosten brengen.

4. Betaling
Nifty Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nifty Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Nifty Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nifty Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Nifty Nails neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Nifty Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Nifty Nails zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt

6. Geheimhouding
Nifty Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Nifty Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Nifty Nails is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Nifty Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nifty Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
Nifty Nails geeft de cliënt èèn week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien cliënt:
- nagels door derden laat onderhouden
- de nagels ondanks het advies van de styliste toch langer wil dan aangeraden.
- medicijnen gebruikt en dit niet voor aanvang van behandeling meld
- zwanger is, dit graag voor afspraak melden
- geen handschoenen draagt bij chemische middelen.
- door onvoorzichtig handelen de nagels zijn afgebroken, of afgebeten.
- de verzorging om de nagels goed te onderhouden niet opvolgt
Bij nagelbijters en klanten jonger dan 16 vervalt de garantie periode.


9. Beschadiging & diefstal
Nifty Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nifty Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Nifty Nails. Nifty Nails moet de klager binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nifty Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Nifty Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan er geen geld terug worden gegeven

11. Nail art
Indien Nifty Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nifty Nails.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemene normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nifty Nails het recht om weg te gaan zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Nifty Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


Kamer van Koophandelnummer 61078786
Btw nummer NL001491496B51